Všechny novinky - JCTT

World IP Forum 2021

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity bude mít zastoupení mezi přednášejícími na mezinárodní konferenci World IP Forum 2021, které se bude konat ve dnech 26.4. až 5.5.2021. Půjde o on-line formu konference.

World Intellectual Property Forum je známé pro organizování jedné z nejlepších světových akcí zaměřených na duševní vlastnictví (Intelectual Property=IP). I v této, k těmto akcím nevlídné době, se organizátoři budou držet svých vysokých standardů.

Téma letošní konference je Duševní vlastnictví 2021: nová rizika, nové výzvy a vznikající řešení. Konference bude zaměřena na nedávný vývoj v oblasti IP a jeho pronikání do povědomí oblasti byznysu.

Konference zároveň nabídne příležitosti pro propojení s vizionářskými podnikateli a experty z oblasti průmyslu z celého světa. Každý z řečníků je profesionál ve své oblasti. Bude možné slyšet zkušenosti profesionálů k posledním trendům, výhledům a strategiím pro patentová řízení, soudní spory, oblast ochranných známek a další aktuální témata.

Vedoucí Kanceláře transferu technologií JU, RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D. vystoupí v pozici řečníka s tématem Globální osvědčené postupy v transferu technologií a podnikání (název v Aj: Global Best Practices in Technology Transfer & Entrepreneurship).

„Raci na stráži“ postupují do finále inovační soutěže Parádní nápad

Technologie Fakulty rybářství a ochrany vod zaměřená na kontrolu kvality vody za využití raků postoupila do finále soutěže Parádní nápad. Jedná se o soutěž inovativních technologií tentokrát zaměřených na projekty z oblasti Mobility, Ekologie, Elektrochemie, Elektrotechniky, Robotiky, Energetické & průmyslové technologie. Soutěž organizuje společnost PowerHub ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem.

Kancelář transferu technologií JU do soutěže přihlásila celkem tři technologie, které byly v rámci prvního kola soutěže krátce představeny:

  • „RemoteGuard“ hlavního řešitele doc. Broma ze Zemědělské fakulty
  • „Samonosná čistírna odpadních vod“ hlavního řešitele dr. Regendy z Fakulty rybářství a ochrany vod
  • „Raci na stráži“ hlavního řešitele prof. Kozáka z Fakulty rybářství a ochrany vod

Ze 40 přihlášených projektů, které byly v rámci 1. kola představeny, postoupilo dále 21 z nich.

Právě „Raci na stráži“ postoupili v soutěži do druhého kola, které organizátoři pojali jako tzv. BootCamp, dvoudenní akci zaměřenou na proškolení účastníků a tvorbu prezentace. Během prvního dne probíhala školení zaměřená na vybraná témata, jimiž byl Marketing, DesignThinking, Bussines model, Investice a Human Resources. Druhý den byl zaměřený na prezentační dovednosti, přípravu samotné prezentace a dále její představení před porotou. Z tohoto druhého kola soutěže byly porotou vybrány úspěšné projekty pro postup do finálového kola.

S velkou radostí oznamujeme, že JU bude mít ve finále projekt pana prof. Kozáka a jeho týmu „Raci na stráži“. Do finále jich postoupilo celkem 10.

Finále se koná 27. dubna 2021 v on-line podobě, které budou moci zájemci sledovat v živém vysílání přes Facebook.

Rekapitulace úspěšného projektu Ekonomické fakulty POWER4BIO

Mezinárodní projekt POWER4BIO, financovaný prestižním evropským programem Horizont 2020, právě končí.

Jelikož žijeme v informační době, tak bylo členy projektu spočítáno, jaký byl dosah jejich práce. Skrze organizované semináře, konference, webináře, tiskové zprávy, brožury, aktivity na sociálních sítích a dalších dokázali za dva a půl roku oslovit bezmála 140 tisíc lidí!!!

Díky mimořádně angažovanému konsorciu dosáhl POWER4BIO celoevropského širokého uznání mezi příslušnými zúčastněnými stranami z akademické sféry, průmyslu a politiky v oblasti bioekonomiky. Všichni členové, kteří byli do projektu zapojeni jsou velmi rádi, že mohli být součástí tak aktivního projektu.

Webové stránky projektu POWER4BIO naleznete zde: https://power4bio.eu/

Evropský institut pro inovace a technologie nabízí studentské stáže

European Institue of Innovation and Technology (EIT), konkrétně EIT Food nabízí placené stáže pro studenty, absolventy a postdoky ze všech agro-potravinářských oborů.

Rozviňte svůj talent u nejlepších agro-potravinářských hráčů v EU během placené stáže!

Každý rok mají studenti příležitost získat jedinečnou stáž mezi evropskými špičkovými hráči v oblasti agri-food. V letošním roce na Vás čeká 40 pracovních příležitostí v potravinářském průmyslu a můžete tak nastartovat svoji kariéru v jedné z institucí EIT Food. Najděte si své místo mezi velkými společnostmi jako je Maspex, Puratos, Grupo AN nebo malými startupy jako Napiferyn Biotech, Agricolus, Foodpairing nebo mnoha dalšími.

Pro koho je program určen?

EIT Food nabízí placené stáže v délce 3-6 měsíců, a to v následujících dvou programech:

  • RIS FELLOWSHIPS pro studenty (min. Bc.) nebo absolventy magisterského studia(do dvou let po ukončení), stipendium ve výši 650 – 1 350 € / měsíc (v závislosti na variantě stáže)
  • RIS TALENTS pro doktorandy a mladé post-doktorandy(do dvou let po ukončení), stipendium ve výši 850 – 1 800 € / měsíc (v závislosti na variantě stáže)

I v roce 2021 budou možnosti stáží flexibilní a přizpůsobené aktuální situaci v Evropě a možnostem pro cestování. Je možné zvolit jednu z těchto variant:

  • Online, on-site nebo hybridní variantu

V jakých oblastech se stáže nabízejí?

K dispozici je nabídka stáží v různých oblastech jako je např. výzkum a vývoj, laboratorní činnost, prodej, marketing, řízení inovací, vývoj nových typů potravin, digitalizace, B2B, výroba potravin, software pro mobilní aplikace, analýza dat atd.

Jak se přihlásit?

  • Přihlášku je nutné podat nejpozději do 12. dubna 2021
  • Vyplňte krátkou online přihlášku a nahrajte minutové video:

Pro program RIS Fellowships - ZDE

Pro program RIS Talents - ZDE

Budeme vás podporovat ve všech fázích výběrového procesu a při vlastní stáži.

 

Více informací o programu najdete ZDE

Přečtěte si také informační brožuru o projektu nebo se podívejte na krátké video z předchozího ročníku.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na místní koordinátory projektu (na Moniku Tomaniovou, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel.: 731 625 010), na Editu Ryšlavou (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), nebo organizátory stáží (Martyna Czerniakowska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

EIT Food Hub Czech Republic

www.eitfoodrisfellowships.eu

  

 

Mimořádná COVID výzva pro dílčí projekty TAČR GAMA

Kancelář transferu technologií JU vyhlásila mimořádnou interní výzvu zaměřenou na dílčí projekty, které se zabývají problematikou onemocnění COVID a tímto spojenými omezeními.

Celý text výzvy zde. Zároveň k dispozici v záložce tohoto webu "Ke stažení" v části TAČR GAMA a pod projektem TAČR GAMA 2, pod Dokumenty ke stažení.

Prestižní vědecká monografie doc. Vackové a kol. ze ZSF získala cenu rektora JU

Vědecká monografie doc. Jitky Vackové a kolektivu jejích spolupracovníků ze ZSF JU obdržela letošní Cenu rektora JU za prestižní vědeckou publikaci s názvem Sociální práce v systému koordinované rehabilitace. Vydavatelem bylo nakladatelství Grada.

Doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., která působí v Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU, převzala Cenu rektora JU na středečním online zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity.

Konkrétní zaměření monografie je na koordinované rehabilitace klientů po získaném poškození mozku (zejména CMP) se zvláštním zřetelem na intervenci z hlediska sociální práce, fyzioterapie, ergoterapie.

Monografie je výsledkem tříletého úsilí rozsáhlého týmu odborníků ze Zdravotně sociální fakulty JU, kteří byli zapojeni do unikátního projektu financovaného Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Cílem projektu bylo zmapovat a částečně změřit koordinovanou rehabilitaci klientů po poškození mozku v jejich přirozeném domácím prostředí a zároveň pomocí metod a technik sociální práce, fyzioterapie, ergoterapie, medicíny, logopedie a psychologie významně napomoci klientům začít znovu žít svůj život (navzdory některým omezením způsobeným onemocněním). „Projekt byl významný po výzkumné stránce a zároveň přinesl velkou pomoc klientům, za kterými jsme pravidelně docházeli,“ uvedla doc. Vacková. Výzkum probíhal současně s výraznou odbornou pomocí, která bohužel v České republice není komplexně nastavena a v současné době není pro klienty k dispozici. Projekt si tedy kladl nejen výzkumné a praktické cíle, ale i cíl, který přesahoval regionální úroveň, a to prokázat efektivitu takto koordinované rehabilitace, která v České republice chybí.

Koordinovaná rehabilitace je charakterizována jako vzájemně provázaný proces léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace, jehož hlavním cílem je minimalizovat důsledky postižení jedince. Zaměření této publikace má nejen vědecký a praktický význam, ale zejména lidský rozměr. Ve své podstatě se jednalo o experiment, jehož výsledky se ukázaly jako vysoce důležité pro klienty po poškození mozku, včetně jejich rodin (a zejména neformálních pečovatelů). Všichni, kteří se podíleli na realizaci zadání projektu, se svou činností snažili ukázat, že koordinovaná rehabilitace – a to zejména její koordinace a zapojení komplexního multidisciplinárního týmu s ohledem na specifické potřeby klientů – by měla být běžně dostupnou součástí služeb nabízených v české společnosti. „Tato monografie je ukázkou vědeckého a profesního zaměření Zdravotně sociální fakulty,“ shrnula děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.

"Raci na stráži" postoupili dále v soutěži Parádní nápad

Kancelář transferu technologií JU přihlásila se souhlasem původců do soutěže Parádní nápad tři technologie, dvě z Fakulty rybářství a ochrany vod a jednu ze Zemědělské fakulty. 

Témata přihlašovaných projektů byly omezeny na následující oblasti: Mobilita, Ekologie, Elektrochemie, Elektrotechnika, Robotika, Energetické & průmyslové technologie. Organizátorem soutěže je PowerHub a Pardubický podnikatelský inkubátor.

Za JU byly přihlášeny tyto technologie:

- Zařízení k čištění odpadních vod pana dr. Regendy,

RemoteGuard pana doc. Broma a jeho týmu

Raci na stráži pana prof. Kozáka a jeho týmu.

V pátek 12.3.2021 proběhla on-line prezentace technologií před zástupci z řad organizátorů.

Pro vybrané projekty má soutěž další fáze, jednou z nich je tzv. Bootcamp. Jde o dvoudenní akci, při které bude účastníkům umožněno zúčastnit se školení na vybraná témata. Na výběr jsou definována tyto: Design Thinking (přístup orientovaný na zákazníka), Business Model (jak na svých projektech vydělat), Investice (jak zajistit investiční atraktivitu pro svůj projekt), Právnické minimum pro podnikatele, Základy ochrany duševního vlastnictví, HR (budovaní týmu, set-up společnosti ze strany zakladatele), Marketing - sociální média.  Po školení bude následovat příprava finální prezentace, která bude představena ve finálovém kole na konci dubna.

Postupujícím projektem za JU jsou "Raci na stráži".

Vzdělávání nových členů KTT JU

Započalo vzdělávání nových členů KTT JU, technologických skautek z humanitních fakult JU

Série vzdělávacích seminářů k proškolení nových posil Kanceláře transferu technologií, která bude zaměřena na oblasti transferu znalostí, započala již v úvodu jejich působení. Novými členkami týmu KTT JU jsou od ledna 2021 technologické skautky z humanitních fakult univerzity, tedy Filozofické, Pedagogické a Teologické. Tím je skautská základna pokryta na všechny fakulty JU.

V únoru byl absolvován seminář, který byl zajištěn konkrétní poptávkou po potřebném tématu, a sice Autorské právo, Autorskoprávní ochrana, know-how a obchodní tajemství. Seminář byl veden přednášející s dlouholetou praxí v advokacii a patentovém právu se zaměřením na Autorské právo. Díky prokládání výkladu praktickými příklady a umožnění klást dotazy v okamžiku prezentace daného tématu byl obsah interaktivní a přínosný. Potvrzením vhodně zvoleného tématu byla řada dotazů ze strany skautek ke konkrétním situacím, které pracovně často řeší a potřebují znát správný postup.

Další série seminářů bude následovat již na konci března a v polovině dubna, tentokrát na téma "Práva k výsledkům výzkumu".

Konference Hradecké ekonomické dny se bude konat 25. - 26. 3. 2021

Mezinárodní konference Hradec Economic Days 2021 se bude konat ve dnech 25. a 26. 3. 2021.

Již tradičně zde bude samostatná sekce věnovaná transferu technologií.

Kompletní program k nahlédnutí zde.

Infolist KTT JU č. 13

Kancelář transferu technologií JU vydala již 13. Infolist s aktuálními informacemi z oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a s pozvánkami na zajímavé akce.

Celé číslo 13. vydání Infolistu ke stažení zde.